Toernooiregels

 1. Gespeeld wordt volgens de huidige FIDE-regels voor het schaakspel.
 2. Er worden negen ronden Zwitsers op rating gespeeld. In de ronden 1 t/m 6 heeft elke speler twee keer de mogelijkheid een bye te nemen (half punt). Spelers die van deze mogelijkheid gebruik willen maken dienen dit uiterlijk voor de eerste ronde aan de wedstrijdleiding bekend te maken. Het speeltempo is 40 zetten in 90 minuten, gevolgd door 30 minuten extra tijd voor het beëindigen van de partij. Vanaf de eerste zet krijgt iedere speler 30 seconden per zet toegevoegd. 
 3. Men is verplicht tot het einde van de partij te blijven noteren.
 4. Na afloop van de partij dienen beide spelers het volledig ingevulde en ondertekende originele notatieformulier in te leveren bij de wedstrijdleiding.
 5. De eindstand wordt bepaald door: score, weerstandspunten, SB-score
 6. In afwijking van artikel 5 geldt voor de gedeelde eerste plaats: indien de op de gedeelde eerste plaats geëindigde spelers allen tegen elkaar gespeeld hebben gelden de onderlinge resultaten, weerstandspunten, SB-score, loting.
 7. Bij gelijke score worden de geldprijzen gedeeld.
 8. Een speler kan niet meer dan één prijs winnen met uitzondering van de spektakelprijs en andere extra prijzen.
 9. Als door het delen van prijzen een bedrag resteert dat kleiner is dan 10 euro, dan wordt dit door de organisatie afgerond tot 10 euro.
 10. Tegen een beslissing van de wedstrijdleiding is protest mogelijk. Het protest moet vermeld worden op het ingeleverde notatiebiljet. Binnen 30 minuten na afloop van de partij moet een schriftelijke toelichting op het protest bij de arbiter ingeleverd zijn. De uitspraak van de arbiter in hoger beroep is voor alle partijen bindend.  Zie ook regel 13.
 11. Na de derde ronde wordt het volledige prijzenschema bekendgemaakt.
 12. FIDE-regels
  1. In aanvulling op artikel 6.7 onder a van de FIDE-Regels voor het Schaakspel is de verzuimtijd een uur na het vastgestelde aanvangstijdstip voor de zitting.
  2. In aanvulling op artikel 11.3 sub b van de FIDE-regels voor het Schaakspel geldt het volgende. Tijdens de wedstrijd is het een speler verboden om een mobiele telefoon, elektronische communicatiemiddelen of andere apparaten waarop geschaakt of geanalyseerd kan worden, in het spelersgebied bij zich te dragen. Het is echter toegestaan om dergelijke apparaten in een tas of jas van een speler op te bergen, mits het apparaat volledig is uitgeschakeld en de speler tijdens de partij niet bij die tas of jas kan komen. Als tijdens de partij geconstateerd wordt dat een speler een dergelijk apparaat bij zich draagt, verliest hij de partij en wint de tegenstander. Als een dergelijk apparaat geluid voortbrengt zonder dat de speler bij het apparaat kan, verbeurt hij een boete van 10 euro ten behoeve van het goede doel. Dit geldt zowel voor spelers als voor bezoekers.
  3. Het is verboden remise aan te bieden vóór zet 13.
 13. Daar waar het reglement niet voorziet, beslist de organisatie in overleg met de wedstrijdleiding. Op deze beslissing is geen beroep mogelijk.


  Tournament Rules
 • The tournament is organized according to the latest FIDE rules.
 • Playing schedule is Swiss by rating, nine rounds. During the first 6 rounds players are allowed to have a maximum of two byes (half point). This must be announced at the registration desk at the latest before the first round.  The playing time is 40 moves in 90 minutes, followed by 30 minutes extra time per player to end the game. From the first move onwards players get 30 seconds in addition per move.
 • Players are obliged to record the moves until the end of the game.
 • After the game both players are obliged to sign the score sheet and hand in the original sheet to the arbiter.
 • The final standings will be stipulated by: scores, Buchholz, SB-scores
 • Contrary to article 5 regulations for a shared first prize are: if players who all end first have met each other all, the mutual score counts, Buchholz, SB-scores, lot.
 • Shared prizes for equal ended scores.
 • A player can only win one prize except for the spectacular game prize and other extra prizes.
 • If due to sharing prizes the amount of money is smaller than 10 euro per player, the organization committee will add an amount of money necessary to pay 10 euros per player.
 • Appealing against a decision of the arbiter is possible. An appeal has to be recorded on the score sheet. The arguments for the appeal must be handed in, in writing, to the arbiter within 30 minutes after the end of the game. No appeal is possible against the final decision of the appeal committee. See also rule 13.
 • After the 3rd round the total amount of the prize fund will be announced.
 • FIDE Laws
  1. In addition to article 6.7.1of the FIDE Laws of Chess the default time is one hour after the scheduled start of the session.
  2. In addition to article 11.3.2.1of the FIDE Laws of Chess the following will apply. During the game a player is forbidden to have a mobile phone, electronic means of communication or any device capable of suggesting chess moves on their person in the playing venue. However, the player is allowed such devices to be stored in a player’s bag or coat, as long as the device is completely switched off and the player cannot reach the bag or coat during the game. If it is evident that a player is carrying such a device during the game on her or his body, he or she shall lose the game and the opponent shall win. If such a device produces any sound and the player is unable to reach the device, the player has to pay a fine of 10 euro (the fine will go to a charity fund). This applies to both players and spectators.
  3. It is forbidden to offer a draw before move 13.
 • In case the tournament regulations do not cover the rules, the tournament organization decides together with the tournament arbiters. The outcome cannot be discussed.